Prawat Khrū Bā Sīwichai nakbun hǣng Lānnā Thai : prawat kānsāng thāng khưn Dō̜i Suthēp læ prawat Wat Phrathāt Dō̜i Suthēp

Translated Title: 
History of Kruba Sriwichai (the Buddhist Saint of Northern Thailand) : the story of making the road up Doi Suthep and a historical chronicle of Wat Phrathat Doi Suthep
Author: 
Jarun Kamchorn.
Statement: 
translated by Somboon Punsuwan.
Publisher: 
Chiang Mai : Dēwit læ Phutsadī Sō̜nbœ̄rī (Chīang Mai : Suthin Kānphim)
Class: 
BQ 988 .R58
Code: 
PRA